BURGERFEST

2.-4. září 2022

NOVINKY

Otevírací doba areálu, vstupné, návštěvní řád

Vstupné pro rok 2022 na Burgerfest a Prague Harley Days začíná od 250 Kč na den – děti do 15 let zdarma!

Akce je pro veřejnost otevřena:

Pátek 14:00 – 02:00

Sobota 08:00 – 02:00

Neděle 09:00 – 20:00

Minimální provozní doba (stánky jsou otevřené) – pátek do 20:00, sobota do 22:00, neděle do 18:00. Akce se koná na Bruselské cestě (za pavilonem) a na Křiříkově fontáně. Všechny prezentace jsou umístěné kolem fontány a za fontánou u travnaté plochy. 

NENÍ POVOLENO VNÁŠET DO AREÁLU:

• alkohol, skleněné lahve 

• zbraně, výbušniny aj.

• jakékoliv nelegální drogy
• drony
• koloběžky, kola, odrážedla, tříkolky, skateboardy, segway apod.
• ostatní nebezpečné předměty

Konkrétní povolení může upravit pořadatelská služba, kterou je vždy nutné uposlechnout, jakkoliv by se její pokyny rozcházely s těmito informacemi. Bezpečnostní služba má právo kontrolovat vaše tašky / zavazadla, stejně tak obsah lahví, které chcete vnést do areálu.

PREVENCE PROTI COVID19

 • Udržuj si odstup, nejlépe 1,5 metru.
 • Ve vzdálenosti menší než 1,5 m od ostatních lidí doporučujeme zakrytí nosu a úst.
 • Dezinfikuj si pravidelně ruce.

PARKOVÁNÍ

 • Motocykly– zdarma na parkovišti v areálu Výstaviště. Kapacita parkoviště je cca 2000 motocyklů.
 • Auta– nezajišťujeme.

PSI

Doporučujeme nechat čtyřnohé mazlíčky doma z důvodu velkého hluku, motorek atd.. Pokud je nezbytně nutné prosíme mít pejska na vodítku a s náhubkem.

_______

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD BURGERFEST, PRAGUE HARLEY DAYS 2022

A.              Úvodní ustanovení

i.    Tento návštěvní řád je směrnicí vydávanou promotérem akce UScatering s.r.o., IČ 248 31 611 se sídlem Padovská 747/5, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 178 419 a dále s promotérem akce Prague Harley Days s.r.o., IČ 093 79 118 se sídlem U Šalamounky 769/41, Košíře, 158 00 Praha 5, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 335 418 (dále jen „provozovatel“ a/nebo „pořadatel“ a/nebo „promotér“), která určuje základní závazná pravidla osob vstupujících do prostor konání akce Prague Harley Days 2020, Koncert pro 10 milionů a Burgerfest (dále jen „areál akce“) a využívajících zařízení umístěných v areálu akce (dále jen „návštěvní řád“) v době konání výše uvedené akce tzn. ve dnech – 04. 09. 2020 (pátek) a 06. 09. 2020 (neděle).

ii.    Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti, zajištění požární ochrany, hygieny, zajištění ochrany zdraví a majetku v areálu akce a rovněž zabezpečení ideálních podmínek průběhu všech sportovních, společenských a/nebo kulturních akcí (dále jen „akce“), které budou pořádány v areálu akce. Cílem návštěvního řádu akce je též zajištění příjemné kulturní, sportovní a společenské atmosféry v areálu.

iii.    Areálem akce se pro účely tohoto návštěvního řádu rozumí viditelně ohraničené prostory provozovatele na pozemcích výstaviště v Holešovicích v Praze 7 (dále jen „areál akce“). Pro návštěvníky bude areál otevřen v níže uvedených dnech, časech a jednotlivých prostorách areálu akce:

Provozní doba areálu:

Pátek 14:00 – 00:00

Sobota 08:00 – 00:00

Neděle 09:00 – 20:00

iv)      Zóny:

 

i.    Informace

1.   Odbavení návštěvníků

ii.    Fontána stage

1.   Hudební program

2.   Cooking show

3.   Food & drink

iii.    Křižíkova fontána – střechy

1.   Food& drink ¨

iv.    Park Stage

1.   Hudební vystoupení

2.   Food & drink

3.   Jack Daniel’s bar

v.Fun zona

1. Bikerské hry

2.   Workshopy

vi.  Market zona

1.   H-D dealers

2.   Vendors

3.   Custom Bike Show

vii.     V.I.P zona

viii.    Street & BBQ

1.Cooking stage – workshopy

2. Food & Drink

ix. WW2

1.   Výstava a přehlídka armádní techniky z 2. světové války

x. Harley- Davidson Praha muzeum

1.   Historie H-D Praha

xi.H.O.G

1.   Prezentace členů Harley owners group

xii.Pin up zona

1.   Prezentace pin-up girls

xiii. Family zóna

1.   Zóna určená primárně pro děti

2.   Sportovní a pohybové aktivity

3.   Soutěže

4.   Food & drink (bezalkoholové, zákaz kouření v celé zóně)

xiv. Demo rides

1.   Testovací jízdy motocyklů HD, Indian, Tucar, Jeep

2.   Organizovaná časové omezená vyjížďka s doprovodem pořadatele

3.   New Bike Expo

4.   Autorizovaný servis

5.   Mytí motocyklů

xv.    Parking

v.  Vstupem do areálu akce vyjadřuje každý návštěvník souhlas s podmínkami stanovenými v tomto návštěvním řádu a okamžikem vstupu do areálu akce se tento návštěvní řád stává pro každého návštěvníka závazným, a to po celou dobu pobytu v areálu akce.

vi.   Návštěvníkem a/nebo veřejností se pro účely tohoto návštěvního řádu rozumí každá osoba vstupující do areálu akce, a to včetně zástupců médií.

vii.     Ustanovení tohoto návštěvního řádu se použijí obdobně i na osoby vstupující do areálu akce na základě zvláštního smluvního vztahu s provozovatelem a/nebo jeho smluvními partnery (dále jen „personál“).

 

B.    Areál akce vstupy – výstupy, kontrola dodržování návštěvního řádu

i.     Areál akce slouží návštěvníkům k trávení volného času, k aktivní účasti a sledování akcí, které jsou v areálu pořádány.

ii.    Veřejnost může do areálu akce, resp. do jeho příslušně vymezených zón, vstupovat pouze se souhlasem provozovatele a/nebo pouze v návštěvních hodinách a/nebo pouze v souladu s podmínkami stanovenými v tomto návštěvním řádu. Jakékoliv reklamace je možné uplatnit pouze před vstupem do areálu.

iii.    Dozor nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu provádí řádně označení pracovníci provozovatele a další k tomu provozovatelem pověřené a řádně označené osoby, bezpečnostní služba, resp. její řádně označení pracovníci, a v rozsahu svých zákonných pravomocí rovněž Policie České republiky a Městská policie hl. m. Prahy.

iv.    Do areálu akce vstupuje každá osoba na vlastní riziko.

v.    Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a omamných látek, stejně tak jako osoby, které svým chováním ohrožují bezpečnost a/nebo zdraví osob a/nebo majetku nacházejícího se v areálu akce, pozbývají oprávnění k pobytu v areálu akce a nemusí být do areálu akce vpuštěny a/nebo mohou být pracovníkem pořadatele, pořadatelem pověřenou osobou a/nebo bezpečnostní službou z areálu akce vyvedeny. Stejně tak nemusí být do areálu akce vpuštěny a/nebo mohou být z areálu akce vyvedeny osoby, které porušují pravidla stanovená v tomto návštěvním řádu a/nebo, které nerespektují pokyny pracovníků pořadatele, pořadatelem pověřených osob a/nebo bezpečnostní služby

vi.    Osoby, které nebudou za podmínek dle tohoto návštěvního řádu do areálu akce vpuštěny a/nebo budou z areálu akce vyvedeny, nemají nárok na náhradu nákladů vynaložených na účast na akcích pořádaných v areálu akce Osobám uvedeným v tomto ustanovení může být pořadatelem zároveň omezen, či zcela zakázán vstup do areálu akce.

vii.    V areálu akce je zakázán prodej tabákových a alkoholických výrobků osobám mladším 18 let. Provozovatel si zároveň vyhrazuje právo zcela zakázat prodej tabákových a alkoholických výrobků po dobu konání vybraných akcí pořádaných v areálu akce.

Informace o zvláštním zákazu prodeje tabákových a alkoholických výrobků dle tohoto ustanovení bude vždy vhodně uveřejněna v areálu akce a zároveň bude provozovatelem, nebo bezpečnostní službou dána na vědomí všem dotčeným osobám.

C Bezpečnost – COVID

 1. Návštěvníci jsou povinni dodržovat platná hygienická a vládní opatření, jež jsou aktuálně v platnosti:
 2. a) dodržování rozestupů 2 m (například ve frontách na občerstvení, do sociálního zařízení apod.)
 3. b) zakrytá ústa a nos ve vnitřních prostorách dle vlastního uvážení
 4. c) používání desinfekce, které jsou k dispozici všem návštěvníkům u sociálních zařízení, u informací nebo u zón s občerstvením
 5. Hygienická opatření se mohou lišit na základě aktuální epidemiologické situace

D. Povinnosti návštěvníků

i.    Návštěvníci akce jsou povinni chovat se v jeho areálu akce tak, aby svým jednáním neohrožovali bezpečnost a/nebo zdraví třetích osob a/nebo jejich majetek, stejně tak jako zařízení umístěná v areálu akce a dále svým chováním neomezovat, neohrožovat či neobtěžovat ostatní návštěvníky nad míru odpovídající okolnostem vyplývajícím z průběhu akcí pořádaných v areálu akce.

ii.    Návštěvníci akce jsou povinni dodržovat pokyny a nařízení pracovníků pořadatele, osob pověřených pořadatelem a/nebo bezpečnostní služby, jakož i pokyny a nařízení Policie České republiky, Městské policie hl. m. Prahy, hasičské služby a zdravotnické záchranné služby.

iii.    Všechny komunikace v areálu Výstaviště Praha 7 – Holešovice jsou zkolaudovány na úroveň veřejných silničních komunikací. Všichni návštěvníci akce i personál akce (mj. řidiči motorových vozidel, motocyklů, cyklisté  i pěší = chodci) musí dodržovat příslušná ustanovení zákona 361 / 2000 Sb. „o provozu na pozemních komunikacích“ ve znění všech pozdějších dodatků a změn.

iv.    Návštěvníci akce jsou povinni respektovat pravidla vyplývající z tohoto návštěvního řádu a obecně závazných právních předpisů, jakož i pravidla slušného chování a dobrých mravů.

v.    Návštěvníci akce mají zakázáno vnášet do areálu akce a/nebo mít v areálu akce v držení zejména následující předměty:

 1. rasistické, hanlivé, vulgární, či jiné materiály odporující dobrým mravům;
 2. zbraně jakéhokoliv druhu, jakož i všechny předměty použitelné jako sečné, bodné, či úderové zbraně či jiné předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost, zdraví či život návštěvníků;
 3. leptavé, hořlavé, výbušné, barvicí, toxické nebo jiné látky ovlivňující zdraví;
 4. lahve, nádoby, plechovky a/nebo jiné předměty z lámavých, z tříštivých nebo výjimečně tvrdých materiálů;
 5. pyrotechniku nebo odpalovací zařízení;
 6. alkoholické nápoje a/nebo návykové a omamné látky;
 7. zvířata s výjimkou asistenčních psů pro tělesně postižené osoby; asistenční psi musí být po celou dobu pobytu v areálu na vodítku a musí mít nasazený košík odpovídající velikosti a rase psa;
 8. materiály propagující politickou stranu nebo hnutí, či jakékoliv politicky zaměřené materiály;
 9. slzotvorné spreje včetně tzv. pepřových);
 10. tlakové nádoby (vyjma osobních / ústních deodorantů a sprejů na vlasy);
 11. munici / náboje do střelných zbraní;
 12. materiály, které by propagovaly osoby, které nejsou oficiálními partnery provozovatele, a/nebo jakékoliv jiné materiály, jejichž užitím v areálu by mohla být porušena ochrana dobrého jména promotéra a jeho partnerů.
 13. drony či obdobná létací / létající zařízení / stroje – ať už samočinná a/nebo dálkově ovládaná. Nad celým areálem Výstaviště Praha (Holešovice) a okolím je bezletová zóna.
 14. V případě vnášení či dovážení jízdních kol, skateboardů či koloběžek berou návštěvníci na vědomí, že na nich v areálu akce smějí jezdit pouze v místech k tomuto účelu určených.
 • O nebezpečnosti a/nebo nevhodnosti jednotlivých předmětů vnášených návštěvníkem do areálu akce má právo rozhodnout provozovatel nebo jím pověřené osoby, a to zejména vedoucí pracovníci bezpečnostní služby (např. Supervisor) a/nebo jemu nadřízené osoby, při vstupu do areálu akce, popř. i kdykoliv po vstupu návštěvníka do areálu akce. Rozhodnutí těchto osob je pro návštěvníka areálu závazné. Osoby držící nebezpečné a/nebo nevhodné předměty ve smyslu tohoto článku jsou povinny tyto předměty zanechat na svoji odpovědnost mimo areál akce. V opačném případě pozbývají osoby držící nebezpečné a/nebo nevhodné předměty ve smyslu tohoto článku oprávnění k pobytu v areálu akce a nemusí být do areálu akce vpuštěny a/nebo mohou být pracovníkem pořadatele, pořadatelem pověřenou osobou a/nebo bezpečnostní službou z areálu akce vyvedeny.

viii.    Návštěvníci jsou povinni umožnit pracovníkům provozovatele, provozovatelem pověřeným osobám a/nebo bezpečnostní službě provést prohlídku vnášených předmětů a zavazadel za účelem kontroly dodržování předchozího ustanovení.

Odmítne-li návštěvník provedení prohlídky dle tohoto ustanovení, pak nemusí být do areálu akce vpuštěn a/nebo může být z areálu akce vyveden.

ix.    Návštěvníci akce souhlasí s provedením bezpečnostní prohlídky za účelem kontroly dodržování tohoto návštěvního řádu, a to jak prohlídky zavazadel, tak osobní prohlídky pracovníky provozovatele, provozovatelem pověřenými osobami a/nebo bezpečnostní službou.

V rámci bezpečnostní prohlídky mohou být návštěvníci areálu podrobeni kontrole např. prostřednictvím k tomu určených technických prostředků.

Odmítne-li návštěvník provedení /absolvování bezpečnostní prohlídky dle tohoto ustanovení, pak nemusí být do areálu akce vpuštěn a/nebo může být z areálu akce vyveden.

x.    Návštěvníkům akce je dále zakázáno:

 1. projevovat, rozšiřovat či veřejně propagovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení a/nebo k takovému jednání jiné podněcovat;
 2. propagovat jakoukoliv politickou stranu nebo hnutí, či výrobek nebo službu;
 3. přelézat, či vstupovat na jakékoliv stavby a zařízení v areálu akce, a to zejména fasády, ploty, zdi, zábrany, osvětlovací zařízení, stromy, sloupy, střechy, mantinely, podpůrné konstrukce apod.;
 4. vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro návštěvníky resp. personál a/nebo k nimž nemá odpovídající vstupní oprávnění;
 5. vhazovat jakékoliv předměty do prostor, v nichž se pohybují návštěvníci, personál nebo účinkující – např. jevišť a hledišť;
 6. sedět a/nebo ležet a/nebo stát a/nebo klečet na zábranách, plotech, nášlapných bariérách
  a dalších zařízeních či technických prostředcích promotéra a jeho dodavatelů, které nejsou
  k výše uvedeným činnostem výslovně určeny;
 7. pořizovat v areálu jakékoliv zvukové, či obrazové záznamy pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu provozovatele;
 8. kouřit v místech, kde to je zakázáno tzn. zejména v halách a v celé Family zóně;
 9. svévolně přemisťovat, či jiným způsobem manipulovat se zařízením a/nebo vybavením promotéra resp. jeho dodavatelů umístěným v areálu;
 10. jakýmkoliv způsobem manipulovat s rozvody vody, elektrické energie, vzduchu, či jiným zařízením v areálu akce;
 11. ničit jakékoliv zařízení a vybavení umístěné v areálu akce, a to včetně parkových dřevin a travin;
 12. popisovat, polepovat nebo pomalovávat jakékoliv zařízení, vybavení nebo komunikace v areálu akce;
 13. konat tělesné potřeby mimo toalety, či jakýmkoliv jiným způsobem znečišťovat areál akce;
 14. pohybovat se v areálu mimo komunikace, či mimo komunikace a plochy za tím účelem označené provozovatelem;
 15. vjíždět do areálu bez předchozího souhlasu, popř. instrukce provozovatele;
 16. vyhrožovat násilím a/nebo se jej dopustit vůči jednotlivci a/nebo skupině osob a/nebo k takovému jednání jiné podněcovat.

xi.    Návštěvníci a personál akce jsou s ohledem na oblast požární ochrany zejména povinni:

 1. počínat si tak, aby nedošlo ke vzniku a/nebo rozšíření požáru;
 2. respektovat zákaz – zakládání / rozdělávání otevřeného ohně či manipulace s ním, zapalování a/nebo odstřelování jakékoliv pyrotechniky v celém areálu akce či v jeho sousedství;
 3. v případě zjištění požáru postupovat v souladu s požární poplachovou směrnicí, která je přílohou tohoto návštěvního řádu;
 4. respektovat zákaz používání grilů mimo vyhrazené zóny v celém areálu akce zejména s použitím tlakových nádob na stlačené plyny;
 5. respektovat zákaz plnění balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří výbušnou nebo hořlavou směs;
 6. respektovat zákaz vypouštění tzv. „lampionů štěstí“, známých též jako „létající přání“.

xii.    Návštěvníci nejsou oprávněni bez předchozího písemného souhlasu a/nebo v rozporu s podmínkami uděleného písemného souhlasu provozovatele vykonávat v areálu akce jakoukoliv podnikatelskou nebo obdobnou činnost, či ostatním návštěvníkům rozdávat a/nebo prodávat jakékoliv předměty, a to včetně novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů, apod., nebo uvnitř areálu skladovat jakékoliv předměty.

xiii.    Bez předchozího souhlasu příslušné oprávněné osoby pořadatele akce bude odepřen vstup do areálu akce osobám s jakýmkoliv druhem přenosových zařízení, a to datových, zvukových i obrazových a/nebo jejich kombinace.

xiv.    Bez předchozího souhlasu příslušné oprávněné osoby pořadatele akce je všem osobám v areálu akce zakázán přenos a napomáhání při přenosu, výroba obrázků a reprodukce dění akce jakýmkoliv způsobem včetně internetu a mobilních telefonů.

xv.    Bez předchozího souhlasu příslušné oprávněné osoby pořadatele akce je všem osobám zakázáno použití, přenos a/nebo reprodukce loga nebo chráněné známky akce.

xvi.    Návštěvníci se při vstupu do jednotlivých částí areálu akce seznámí s provozním řádem/provozními podmínkami předmětného prostoru a jsou povinni se tímto provozním řádem/podmínkami v příslušném prostoru řídit a respektovat pokyny pořadatele, resp. jím pověřených osob.

E.     Odpovědnost za škodu

i.    Vstup a užívání areálu akce uskutečňují návštěvníci na vlastní nebezpečí a návštěvníci jsou povinni si v areálu akce počínat tak, aby předcházeli vzniku škod na zdraví a/nebo majetku, a to jak na vlastním, tak na zdraví nebo majetku třetích osob.

ii.    Pořadatel nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za škodu na zdraví a/nebo majetku vzniklou na straně návštěvníka zaviněním jiného návštěvníka a/nebo návštěvníků, a to jak v případě úmyslného, tak ani neúmyslného jednání, kterým by škoda byla způsobena. Škodu lze uplatnit výhradně přímo na osobě a/nebo osobách, která/které svým jednáním danou škodu způsobila/způsobily.

iii.    Návštěvníci jsou povinni odkládat věci pouze na místech k tomuto účelu přímo vyhrazených provozovatelem. Provozovatel neodpovídá za ztrátu věcí mimo místa jím vyhrazená k odkládání či úschově.

iv.    Věci odložené mimo místa k tomuto účelu vyhrazená provozovatelem mohou být provozovatelem z důvodu bezpečnosti odstraněny a dále s nimi bude provozovatelem nakládáno v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

v.    Návštěvníci jsou povinni odevzdat provozovateli, provozovatelem pověřené osobě a/nebo bezpečnostní službě všechny předměty nalezené v areálu akce pokud zákon nestanoví jinak.

vi.    V případě, že návštěvníci v areálu akce naleznou jakékoliv podezřelé předměty, či předměty, jež jsou způsobilé ohrozit majetek, životy a/nebo zdraví třetích osob, jsou povinni bezodkladně informovat provozovatele, provozovatelem pověřené osoby, bezpečnostní službu. Každý návštěvník odpovídá provozovateli a/nebo jakékoliv třetí osobě za škodu vzniklou v důsledku jeho porušení pravidel vyplývajících z tohoto návštěvního řádu a/nebo jiných závazných právních předpisů.

vii.    Provozovatel je oprávněn požadovat na návštěvníkovi vydání věci, kterou byla způsobena provozovateli a/nebo jakékoliv třetí osobě úraz a/nebo škoda.

viii.    Návštěvníci jsou povinni informovat provozovatele a/nebo bezpečnostní službu o jakýchkoliv úrazech a/nebo vzniku škody v areálu akce.

 

ix.    V případě evakuace areálu akce, resp. jeho částí, či jiných mimořádných situací jsou návštěvníci povinni dodržovat „Požární poplachovou směrnici“ a evakuační řád areálu a řídit se pokyny provozovatele, provozovatelem pověřených osob, bezpečnostní služby a/nebo složek integrovaného záchranného systému. Požární poplachová směrnice tvoří přílohu tohoto návštěvního řád.

F. Ostatní ustanovení

i.    Vstupem do areálu akce návštěvníci souhlasí, bez dalšího upozornění, s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoliv obrazového záznamu, přenosu či produkce akce pořádané v areálu akce pro komerční a/nebo propagační účely, a to v rámci zobrazení celé nebo části akce pořádané v areálu akce pořadatelem a/nebo jeho smluvními partnery.

ii.    Souhlas s využitím obrazu nebo podobizny dle tohoto ustanovení je návštěvníky pořadateli
a jeho smluvním partnerům udělován na dobu neurčitou.

iii.    Návštěvníci akce dále berou na vědomí, že v areálu akce mohou být pořizovány zvukové a/nebo obrazové záznamy pro účely tiskového, rozhlasového, televizního nebo obdobného zpravodajství. Za tímto účelem návštěvníci akce udělují vstupem do areálu pořadateli, resp. promotérem pověřeným osobám pořizujícím zvukové a/nebo obrazové záznamy pro účely tiskového, rozhlasového, televizního nebo obdobného zpravodajství ve smyslu § 84 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, souhlas s pořízením jejich podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů, které se návštěvníků týkají nebo se týkají jejich projevů osobní povahy, a souhlasí s jejich volným použitím a šířením, a to bez jakéhokoli omezení ve formě, obsahu a rozsahu využití, bez jakéhokoli územního omezení a bez jakéhokoli časového omezení. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

G.    Závěrečná ustanovení

i.     Pravidla stanovená v tomto návštěvním řádu mohou být dále doplňována pravidly vztahujícími se k jednotlivým akcím pořádaným v areálu akce nebo jeho částem. Takováto doplňující pravidla budou vždy vhodně uveřejněna v areálu akce a/nebo jeho části, či k dispozici u provozovatele, a/nebo u bezpečnostní služby a návštěvníci jsou povinni je dodržovat.

ii.     Nedílnou součást tohoto řádu tvoří příloha: Požární poplachová směrnice