BURGERFEST

1.-3. září 2023

NOVINKY

Soutěž „Plať mobilem na Burgerfestu“

Pravidla soutěže:

Termín a místo konání: 10.-11.9.2016, Výstaviště Holešovice Praha.

Organizátorem propagační soutěže je B fest s.r.o.

Účastníkem soutěže je každý plnoletý návštěvník akce Jack Daniel’s presents Burgerfest 2016, který má platnou vstupenku a ve dnech 10.-11.9.2016 provede na obchodních místech akce Jack Daniel’s presents Burgerfest 2016 platbu prostřednictvím aplikace InCard MasterPass, nebo aplikace NaNákupy.

Účastníci soutěže dávají platbou provedenou na obchodních místech akce Jack Daniel’s presents Burgerfest 2016 platbu prostřednictvím aplikace InCard MasterPass, nebo aplikace NaNákupy, souhlas se zařazením do soutěže a jejími pravidly. V případě, že platba prostřednictvím aplikace InCard MasterPass, nebo aplikace NaNákupy, neproběhne úspěšně, ať už z jakéhokoliv důvodu, není účastník do akce zařazen a zařazení není následně právně vymahatelné.

Seznam výherních cen:

  • 1.cena – zahradní gril Weber
  • 2.-5.cena – mobilní telefon Samsung
  • 6.-10.cena – přednabitá platební karta MasterCard s kreditem 20 EUR.

Výherci se stanou účastníci soutěže s nejvyšším počtem plateb provedených na obchodních místech akce Jack Daniel’s presents Burgerfest 2016 prostřednictvím aplikace InCard MasterPass, nebo aplikace NaNákupy.

Termín a místo předání cen výhercům bude upřesněno výhercům individuálně.

Google Play Google Play / App Store

Účastníci soutěže souhlasí s tím, že budou organizátorem soutěže kontaktováni na svůj mobilní telefon výhradně za účelem oznámení o případné výhře v soutěži. Nebude-li výherce do tří dnů reagovat ani na potřetí zaslanou zprávu o výhře nebo v případě, že si výherce výherní cenu osobně nepřevezme v rámci oficiálního předání cen, jeho nárok na výhru propadá.

O jakýchkoliv reklamacích či námitkách v této akci rozhoduje s konečnou platností organizátor akce. Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na místech konání Jack Daniel’s presents Burgerfest 2016, kde jsou tak vždy k dispozici platné podmínky akce.

Vstupem do soutěže vyjadřuje účastník organizátorovi soutěže souhlas, aby jeho telefonní číslo bylo zpracováno organizátorem výlučně pro účely této akce. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla organizátora. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení organizátorovi. Účastník má dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním organizátora porušeno právo subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména.

Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Organizátor tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění, než jsou uvedena v těchto pravidlech. Výhry nejsou právně vymahatelné. Za kvalitu výher ručí jejich dodavatelé, kteří také vyřizují případné reklamace.

Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci organizátora ani jejich rodinní příslušníci.

Tyto podmínky akce ani její komunikace na propagačních materiálech nepředstavují právně závaznou nabídku, ale oznámení o marketingové akci. Na získání výhry není právní nárok. Organizátor soutěže neodpovídá za funkčnost plateb, doručení zpráv či výher.